• Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO MOJA TOREBKA

1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.mojatorebka.eu
prowadzonego przez PHU Marcin Rokosz. z siedzibą w Naroku przy ul. Wiejskiej 1/7, 49-120 Dąbrowa NIP:7532364338, REGON 160334375,e-mail:sklep@mojatorebka.eu
2.Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1.Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca
Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
2.Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe)
dostępne w Sklepie;
3.Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.mojatorebka.eu;
4.Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mojatorebka.eu, za
pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów;
5.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a
Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
6.Właściciel – PHU Marcin Rokosz. z siedzibą w Naroku przy ul. Wiejskiej 1/7, 49-120 Dąbrowa NIP:7532364338, REGON 160334375 prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;
7.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży,
stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i
ilość Produktu.
3.Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią
własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w
celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
4.Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są
w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT. W przypadku Produktów fizycznych ceny nie
obejmują kosztów przesyłek.


2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU


1.W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru
Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi
komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.
2.Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie
Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć
zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia
Zamówienia.
3.W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy,
dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności i inne.
4.Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna
do późniejszego korzystania z Produktów elektronicznych.
5.Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych
osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów
elektronicznych.
6.Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie
hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
7.Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz
ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.


3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA


1.Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie
Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail
na adres sklep@mojatorebka.eu
2.Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza
Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
3.Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych,
adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania oraz adresu dostawy
(jeżeli jest wymagany i różny od adresu zamieszkania).
4.Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie
do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych
celach (np. newsletter).
5.Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
1.głównych cechach Produktu,
2.łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za
transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
3.możliwości odstąpienia od umowy.
6.Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z
obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
7.Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi
złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
8.Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez
Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą
dokonanie zakupu.
9.Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku
bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
10.W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie
poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa
realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
11.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba
Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych
zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA


1.Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena
podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie,
wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji
promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych
poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach
złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy
każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
2.Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: faktura VAT
przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji
papierowej.

3.Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:

1. Dostępne formy płatności:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty"

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

4.Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzezwysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e-mail. Wysyłka Produktu
następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 48 godzin od chwili otrzymania płatności.
5.Dostawa Produktów fizycznych następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania
Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru
Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.
6.Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później
niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy Produktów
fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy.
Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku
składania Zamówienia.
7.Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.


5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1.Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Produktu kupionego
w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres
e-mail podany w Regulaminie.
2.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana
za niezawartą.
3.W razie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży dotyczącej Produktu fizycznego Klient
zobowiązany jest zwrócić Produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy
odstąpił.
4.Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta, w tym kosztów
dostarczenia sprzedanych Produktów Klientowi. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu
Produktu.
5.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania
z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
6.Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14
dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot
należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Właściciel może wstrzymać się ze
zwrotem należności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub
dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej.
7.Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Klientom nabywającym Produkt
elektroniczny (treści cyfrowe), chyba że wyraźnie w opisie Produktu zastrzeżono inaczej, na co
Klient wyraził wyraźną zgodę.


6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY


1.Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
2.Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru,
z uprawnień gwarancyjnych, bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora), o ile ten
udzielił gwarancji na Produkt lub uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady wobec
Właściciela, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
3.W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia
reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
4.Wraz z reklamowanym Produktem należy złożyć reklamację określającym charakter wady
oraz zawierającym żądanie usunięcia wady.
5.Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
6.O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał
reklamację.
7.Jeżeli żądanie Klienta będzie zasadne, Właściciel ponosi wszelkie koszty związane z dostawą
naprawionego lub nowego produktu pozbawionego wad do Klienta.
8.W przypadku uznania reklamacji Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na
inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania
zapasów), Sklep zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.


7. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI
CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1.Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu
zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z
niektórych Produktów elektronicznych.
2.Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
3.Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie
Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
4.Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z
Produktów elektronicznych, konieczne jest:
1.posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w
Sklepie),
2.przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą
języka JavaScript,
3.włączona obsługa cookies w przeglądarce,
4.dostęp do Internetu,
5.zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
6.możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów
elektronicznych).
5.Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu
obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do
swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji
usługi.
6.Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość
e-mail pod adres(e-mail) lub listownie na adres Właściciela.
7.Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres
wskazany w reklamacji.


8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES


1.Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz
zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
2.Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat
oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego
otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
3.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich
przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane
osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies
opisane są w Polityce Prywatności.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu
nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia
istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz
ustawy o prawach konsumenta.
2.Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem
autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie
praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
3.Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest
konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę
postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w
sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem,
korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
4.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy
o świadczenie usług.
5.Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie
jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
6.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 maja 2018.
7.Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia
w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień
obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.